Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“)

Obchodnej spoločnosti BOST brány s.r.o. , so sídlom: Súvoz 1/1594, 911 01  Trenčín, IČO:48003701, IČ DPH: SK2024181093, registrácia: Obchodný register Krajský súd Trenčín, odd.: Sro, vložka č: 311821/R (ďalej len BOST brány, s.r.o.).

Základné pojmy

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právny vzťah medzi spoločnosťou BOST brány, s.r.o., ( ďalej len „zhotoviteľ“) a zákazníkmi spoločnosti BOST brány, s.r.o., (ďalej len „objednávateľ“). Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „tovar“ myslí sa tým predmet kúpy, zariadenie, náhradný diel. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „služba“ myslí sa tým dodanie diela, montáž, školenie. Pojem ,, zmluva“ znamená Zmluva o dielo. Dodávky tovaru, náhradných dielov, služieb a ponuky BOST brány, s.r.o., sa realizujú na základe týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) za predpokladu, že si zmluvné strany nedojednajú v zmluve alebo objednávke inak. Zmeny týchto VOP sú prípustné len za predpokladu, že sú písomne potvrdené zmluvnými stranami.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa určité dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie.

V súlade s ustanovením § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka sa dielom rozumie zhotovenie určitej veci, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti..

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa špecifikácie dohodnutej v zmluve alebo požadovanej objednávateľom v čiastkovej zmluve (Objednávke).

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dohodnutom rozsahu. Akékoľvek práce nad dohodnutý rozsah diela je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe osobitnej písomnej dohody s objednávateľom.

V zmysle týchto VOP sa zmluva považuje za uzavretú dňom podpisu písomného vyhotovenia zmluvy oboma zmluvnými stranami alebo dňom doručenia písomného potvrdenia zhotoviteľa, ktorým zhotoviteľ akceptuje podmienky navrhnuté objednávateľom v objednávke a v týchto VOP.

Cena a platobné podmienky

Pokiaľ v zmluve nie je písomne dohodnuté inak, sú v cene za vykonanie diela (ďalej len "cena diela") zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela ako aj náklady spojené s odovzdaním diela objednávateľovi v mieste odovzdania diela. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny diela až po vykonaní diela.

Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela len na základe faktúry v mene euro vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi, prílohou ktorej budú doklady preukazujúce vykonanie diela. V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela v termíne splatnosti uvedenej na faktúre, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi na samostatnom účtovnom doklade, úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela a to za každý aj začatý deň omeškania. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúr druhej zmluvnej strane. Ak nedôjde k úhrade dlžnej sumy objednávateľom do 60 dní od splatnosti faktúry, má zhotoviteľ právo kedykoľvek požadovať vrátenie plnenia a objednávateľ sa zaväzuje plnenie vrátiť do 5 dní od písomnej výzvy na vrátenie tovaru. Pre tento prípad sa medzi zmluvnými stranami dojednáva zmluvná pokuta vo výške 25 % z celkovej ceny dodávky za prvých 30 dní prekročenia doby splatnosti a zmluvná pokuta vo výške 10 % z celkovej ceny dodávky za každých ďalších 30 dní, v ktorých bola splatnosť prekročená. Týmto nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu škody a ušlý zisk. Zmluvná pokuta 25 % z celkovej hodnoty tovaru platí i pre prípad neprevzatia tovaru zo strany objednávateľa v dohodnutom termíne.

Ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela (neodovzdá riadne ukončené dielo v dohodnutom termíne) má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2% z celkovej ceny diela, a to za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov,

ktoré sú potrebné na prevzatie alebo užívanie diela.

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody a taktiež uhradenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti vykonať dielo alebo odovzdať doklady podľa zmluvy.

Pri prekročení doby splatnosti faktúry zo strany objednávateľa o viac ako 30 dní, je zhotoviteľ oprávnený pristúpiť k znefunkčneniu tovaru po predchádzajúcej písomnej výzve. Za týmto účelom objednávateľ umožní zhotoviteľovi neobmedzený prístup do miesta dodania predmetu plnenia.

Platba objednávateľa za dodávku tovaru a služieb zhotoviteľa sa môže uskutočniť ako:

 • platba v hotovosti (vrátane platby na dobierku prepravnou službou) alebo
 • platba prevodom, na základe faktúry alebo zmluvy alebo
 • platba vopred prevodom alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry.

Pre platbu vopred platí, že odber tovaru objednávateľom je možný až po tom, čo bude suma vo výške fakturovanej ceny pripísaná na účet zhotoviteľa alebo vyplatená veriteľovi v hotovosti. Iba na základe osobitnej písomnej dohody môže zhotoviteľ akceptovať i potvrdenie o prevode platby, napr. originál výpisu z bankového účtu objednávateľa s uvedenou platbou. Pri platbe na faktúru s uvedenou dobou splatnosti je táto doba 14 kalendárnych dní, pokiaľ nebola táto doba s objednávateľom dohodnutá inak.

V prípade oneskorenej úhrady znáša všetky bankové poplatky tá zmluvná strana, ktorá porušenie zavinila. Bankové poplatky vzniknuté na území štátu objednávateľa však uhrádza objednávateľ.

Objednávateľ je povinný uskutočniť platbu v takom časovom predstihu, aby platba v deň splatnosti bola pripísaná na účet zhotoviteľa. V prípade, že objednávateľ je s platbou alebo iným plnením v omeškaní, môže zhotoviteľ:

 • odložiť splnenie svojej povinnosti až do okamihu úhrady platieb, s ktorými je objednávateľ v omeškaní,
 • primerane predĺžiť dodaciu lehotu,
 • žiadať okamžitú úhradu celej ceny.

Záručná doba

Záručná doba pri dodaní tovaru je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokladov súvisiacich s tovarom objednávateľom. V prípade dodania služby sú záručné doby stanovené nasledovne:

 • 6 mesiacov na personálne obsadenie servisnými technikmi pri odstránení závady,
 • 12 mesiacov na riadiaci systém a pohony
 • 12 mesiacov na ostatné mechanické a elektrické komponenty.

Vady diela a nároky z vád diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu a kvalite, ktoré určuje zmluva. V opačnom prípade má dielo vady.

Rozdiely v množstve dodaného tovaru je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi do 24 hodín (slovom: dvadsaťštyri hodín) od prevzatia tovaru písomnou formou.

Vyjadrenie k reklamácii zo strany zhotoviteľa sa uskutoční do 30dní, a to písomnou formou. Oznámenie vád musí byť vykonané bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich objednávateľ dozvedel, a to písomne alebo faxom /dodatočne potvrdené písomne/, inak je neplatné. Obsahom oznámenia je typ stroja alebo zariadenia, výrobné číslo, rok výroby, označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.

Nárok z vád zaniká, ak:

 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou.
 • vada je spôsobená neodborným zaobchádzaním s tovarom alebo v dôsledku živelnej pohromy
 • tovar nie je obsluhovaný a udržiavaný v zmysle návodu na užívanie, ktorý je dodávaný zhotoviteľom spolu s ostatnými dokladmi pri prevzatí tovaru. Technická dokumentácia je dodávaná v originály výrobcu v štandardnom rozsahu, v prípade cudzojazyčnej dokumentácie spolu s prekladom do jazyka slovenského alebo českého,
 • na tovare boli vykonané zmeny, neodborné opravy alebo iné zásahy objednávateľom, alebo treťou osobou bez súhlasu alebo poverenia zhotoviteľa,
 • vada bola spôsobená po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich zhotoviteľ alebo osoby, pomocou ktorých zhotoviteľ plnil svoj záväzok,
 • tovar je používaný v priestoroch s nevhodnými pracovnými podmienkami, ak sú neošetrené vstupné energetické médiá a pod. ,
 • tovar nie je používaný na účel, na ktorý je určený,
 • reklamácia nebola písomne uplatnená u zhotoviteľa
 • ak ide o diely, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu,
 • ak bude tovar zhotovený podľa konštrukčných údajov, výkresov, modelov alebo iných špecifikácii objednávateľa, zodpovedá zhotoviteľ len za jeho správne technické vyhotovenie.

Vybrané činnosti, na ktoré sa nevzťahuje bezplatný záručný servis:

 • poruchy, ktoré vznikli nesprávnym používaním zariadenia zo strany objednávateľa, ktoré sú v priamom rozpore s pokynmi v Návode na obsluhu,
 • rýchlo opotrebiteľné dielce, ako sú poistky, svetlo, a iné,
 • zariadenia, ktoré boli predané tretím osobám,
 • zariadenia, ktoré boli reexportované mimo územie Slovenska,
 • zariadenia, ktorým skončila záručná doba,
 • na zariadenia, ktoré boli poškodené zásahom vyššej moci (živelné katastrofy nezavinené ľudskou silou, ďalej vojny a činy, ktoré vzniknú nebezpečným pôsobením človeka a sú nezlučiteľné s bezpečnou prevádzkou zariadenia).

Zhotoviteľ je oprávnený odstrániť vady tovaru podľa svojej voľby opravou alebo dodaním bezvadných dielov alebo tovaru. Vadný diel a práca servisného technika je zdarma. Ostatné súvisiace náklady hradí objednávateľ (balné, dopravné, pobyt a pod.) Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.

Po uplynutí dohodnutej záručnej doby vzniká zhotoviteľovi právo nie však povinnosť výhradného servisu na predmet dodania, a to v trvaní 5 rokov (slovom: päť rokov). Túto dobu výhradnej servisnej činnosti zhotoviteľa je možné vypovedať pred jej uplynutím, a to v mesačnej výpovednej lehote, ktorú je povinná doručiť ktorákoľvek zo zmluvných strán pred uplynutím 5 ročnej záručnej doby. V prípade, že objednávateľ nevypovie takto dohodnutú dobu výhradnej servisnej činnosti zhotoviteľa v určenej výpovednej lehote, právo nie však povinnosť zhotoviteľa na výhradnú servisnú činnosť sa predlžuje o ďalší kalendárny rok.

Ochrana osobných údajov

Zhotoviteľ sa zaväzuje od objednávateľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby zhotoviteľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a týchto VOP, a to: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu, v prípade fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb názov firmy, IČO a v prípade platiteľa DPH aj IČ DPH). Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , aby zhotoviteľ uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti zhotoviteľa a spracovával ich vo svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi tento súhlas na dobu neurčitú.

Objednávateľ zároveň poskytuje zhotoviteľovi súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu). Objednávateľ zároveň poskytuje súhlas pre zhotoviteľa, aby jeho obchodné meno, prípadne predmet plnenia použil v nevyhnutnej miere ako obrazovú, prípadne textovú reklamu v zmluvách, ktoré uzatvára s inými objednávateľmi. Táto reklama bude slúžiť ako referencia výhradne pre obchodné účely zhotoviteľa.

Miesto a termín odovzdania diela

Prevzatím tovaru objednávateľom je miesto sídla zhotoviteľa ak nebolo dohodnuté iné miesto. V tomto prípade je objednávateľ povinný najneskôr do 3 dní od písomného vyzvania tovar prevziať v mieste sídla zhotoviteľa. Ak objednávateľ túto lehotu nesplní a neoznámi ako s tovarom ďalej naložiť, zhotoviteľ tovar uskladní a dodávka sa považuje dňom uskladnenia za splnenú.

Pokiaľ objednávateľ po zaplatení zálohy tovar neprevezme v lehote dlhšej ako 3 (slovom: tri) pracovné dni oproti dohodnutému termínu, je zhotoviteľ oprávnený uskladniť tento tovar na riziko a náklady kupujúceho. Po dobu tohto omeškania zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi ako náhradu vzniknutých nákladov na skladovanie, denný paušál vo výške 0,1% z hodnoty tovaru, ak nie je dohodnuté inak.

Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa v okamihu, keď tovar bol prevzatý objednávateľom alebo prepravcom objednávateľa. Objednávateľ je povinný predmet plnenia pri prevzatí tovaru prezrieť. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

Nevykonanie diela v rozsahu a v termíne ako bolo dohodnuté v zmluve sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, resp. čiastkovej zmluvy (objednávky).

Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom, odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie diela, ako aj ďalšie doklady stanovené v zmluve.

Termín splnenia dodávky začína plynúť od zaplatenia celej zálohovej faktúry. Podmienkou dodržania termínu splnenia dodávky je riadne a včasné splnenie zmluvných záväzkov objednávateľa. V prípade, že objednávateľ v dohodnutých termínoch a sumách neuhradí jednotlivé platby zálohovej faktúry, zhotoviteľ sám určí do 7 dní od uhradenia príslušnej platby nový termín plnenia dodávky.

Termín odovzdania diela sa predlžuje o dobu, o ktorú je objednávateľ v omeškaní so splnením vzájomne dohodnutých platobných podmienok.

Odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy (ako celku) odstúpiť v prípade porušenia jej ustanovení, ak k náprave porušenia nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote, poskytnutej druhou zmluvnou stranou. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strany.

Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od čiastkovej zmluvy (objednávky) za podmienky, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením čiastkovej zmluvy (objednávky) o viac ako 30 kalendárnych dní. Právne účinky odstúpenia od čiastkovej zmluvy (objednávky) nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, ak:

 • nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, (napr. vojny, choroby, prírodné katastrofy)
 • prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať,
 • prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.

Objednávateľovi ďalej nevzniká nárok na uplatnenie zodpovednosti za nesplnenie povinnosti zhotoviteľa, (napr. nevydaním úradných povolení) o ktoré sa zhotoviteľ riadne usiloval, ako aj z dôvodov na strane subdodávateľov zhotoviteľa.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné zmluvne dohodnuté sankcie.

Ak tieto okolnosti trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

Výhrada vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny diela, úrokov a ostatných nákladov spojených s dodávkou. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia zálohovej faktúry o spôsobe dodania tovaru alebo služby. Splnením dodávky prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na tovare aj keď ešte nedošlo k prechodu vlastníctva.

Objednávateľ je povinný s tovarom starostlivo zaobchádzať.

Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia ceny diela riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom, až do zaplatenia kúpnej ceny disponovať, t.j. predávať ho, prevádzať na tretiu osobu.

Montáž a inštalácia tovaru

Ak je súčasťou plnenia i montáž, túto zhotoviteľ vykoná až po splnení dodávky. Predpokladom montáže je splnenie podmienok zhotoviteľa objednávateľom na technickú pripravenosť podľa osobitných požiadaviek zhotoviteľa. Táto pripravenosť musí byť písomne potvrdená objednávateľom.

Ak objednávateľ nedodrží všeobecné alebo osobitné podmienky pre montáž, uvedenie do prevádzky a používanie (ako je napr. uvedené v návode na obsluhu a prevádzku) alebo úradné podmienky pre homologizáciu, zhotoviteľ za škodu nezodpovedá.

Predmetom montáže nie sú stavebné práce, respektíve nutné stavebné alebo inštalačné úpravy.

Pred začatím inštalácie musia byť splnené všetky technické podmienky montáže . Ak po nástupe servisných technikov zhotoviteľa na montáž nebudú podmienky montáže splnené, predávajúci ma právo na stiahnutie technikov z montáže a na vyúčtovanie nákladov vynaložených na opätovnú montáž.

Balenie tovaru

Náklady súvisiace s balením znáša zhotoviteľ. Balenie je podľa voľby predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Zhotoviteľ môže vhodnou formou umiestniť na obale tovaru logo alebo názov firmy.

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Na právne vzťahy s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov aj ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na právne vzťahy s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, resp. ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Písomnosti si zmluvné strany zasielajú na adresu sídla/miesta podnikania zapísanú v príslušnom registri. Ak je objednávateľom fyzická osoba, je rozhodujúca adresa uvedená na zmluve/objednávke, pokiaľ nebola preukázateľným spôsobom oznámená zhotoviteľovi iná adresa. Takto zaslané písomnosti sa považujú za doručené uplynutím siedmeho dňa od ich odovzdania na poštovú prepravu. Na účely doručenia nie je rozhodujúce, kde objednávateľ skutočne vykonáva svoju činnosť, či zásielku prevzal, či bola uložená na pošte a či sa o uložení objednávateľ dozvedel.

Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené v prvom rade vzájomnou dohodou. Ak by nedošlo k dohode platí, že v prípade sporu je na konanie miestne príslušný súd, v ktorého obvode má objednávateľ sídlo alebo miesto podnikania. Ak nemá sídlo alebo miesto podnikania je na konanie príslušný súd, v ktorého obvode má objednávateľ bydlisko.

Podpisom osobitných zmlúv objednávateľ vyslovuje súhlas s týmito VOP.

Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 26.03.2015.

V Trenčíne dňa 26.03.2015

BOST brány s.r.o.

Obchodné podmienky na stiahnutie.pdf [PDF, 116,44 kB]


Naše produkty

Máte otázku? ×