Reklamačná politika

Vybavovanie reklamácií i celá reklamačná politika spoločnosti BOST brány s.r.o. sú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Reklamačný postup

V rámci reklamačného postupu naši odborní technici osobne na mieste kontrolujú a posudzujú oprávnenosť servisného zásahu (záručného i pozáručného), zisťujú prípadné chyby materiálu či výroby a pod., a zistené skutočnosti zaznačia priamo do vypísaného servisného listu. Toto zistenie sa neskôr zohľadní pri samotnej fakturácii. Vyjadrenie k reklamácii vám vystavíme maximálne do 30 dní, rovnako písomnou formou.

Zistené chyby a rozdiely

Chyby, ktoré je možné zistiť v rámci preberania tovaru, ako aj rozdiely v množstve, je nám zákazník povinný písomne oznámiť do 24 hodín od prevzatia tovaru (listom, faxovou správou alebo dodatočne potvrdenou e-mailovou správou).

Za poškodenie tovaru, ktoré vznikne pri jeho doprave samotným zákazníkom, nezodpovedáme.

Oznámenie chýb a reklamácia

Oznámenie chýb a prípadná reklamácia musia byť vykonané včas a bez zbytočného odkladu, a to písomne alebo dodatočne potvrdeným faxom, inak sú neplatné. Je potrebné, aby obsahovali údaje o type zariadenia, výrobné číslo, rok výroby, označenie a lokalitu poruchy, a popis, ako sa porucha prejavuje.

Viac o reklamácii si prečítajte v našich obchodných podmienkach.

 


Naše produkty

Máte otázku? ×